De baptistengemeente “Maranatha” heeft als grondslag de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God (zie 2Tim.3:16). In de Bijbel openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding.
De Heilige Schrift spreekt op alle gebieden van het leven met absoluut gezag. Wij geloven dat er één eeuwige God is, die Zich geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest. De naam Maranatha is aan de gemeente gegeven, omdat Gods Woord voorzegt, dat de Here Jezus spoedig terugkomt (Opb.22:20). Hij, die deze dingen getuigt zegt: “Ja, Ik kom spoedig”. Amen, kom Here Jezus.

De naam Vader wordt in het Oude Testament in de zin van Oorsprong of Verwekker van het volk Israël genoemd. De Here Jezus heeft echter de Vader verklaard (Joh. 1:18).
Na Zijn opstanding zei Hij: ,,Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God” (Joh. 20:17).
In de brieven van het Nieuwe Testament wordt telkens de Vadernaam gebruikt. Dit houdt in, dat de gelovigen kinderen van God en bijzondere voorwerpen van Zijn liefde zijn (1Joh.3:1).

Jezus Christus is zowel God als mens. Verwekt door de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. Daarom wordt Hij ook de Zoon van God genoemd (Lukas 1:35). In de wil van God lag opgesloten dat zondige mensen met God verzoend zouden worden; daarom moest Christus Jezus het oordeel ontvangen over de zonden van allen, die in Hem geloven (1Petrus 2:24).
Dit gebeurde toen Hij aan het kruis onze zonden droeg; daar werd Hij tot “zonde” gemaakt; daar werd Hij door de heilige en rechtvaardige God verlaten (2 Corinthe 5:21; Mattheüs 27:46, 50). Daarom is Jezus Christus de enige Middelaar tussen God en mensen (1Tim.2:5). Hij is de weg de waarheid en het leven. Niemand kan tot God de Vader komen dan alleen door Hem (Johannes 14:6).

De Heilige Geest is op Pinksterdag uitgestort en woont en werkt sindsdien in de gelovigen (1Cor. 3:16 en 6:19). En Hij blijft bij de gelovigen tot in eeuwigheid (Joh. 14:16).
De Heilige Geest wil de gelovigen in alle waarheid leiden (Joh. 16:13). Hij vestigt steeds de aandacht op de Here Jezus (Joh. 14:26; 15:26). Daarnaast is Hij zowel de Auteur van het Oude als het Nieuwe Testament (2Petrus 1:21).

De gemeente is het lichaam van Jezus Christus (Ef. 1:22, 23). Zij is het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid (1Tim. 3:15).
De Baptistengemeente ‘Maranatha’ is onder de leiding van de Heilige Geest gebonden aan het Woord van God. Het Woord is van God uitgegaan, ‘uitgeblazen’, het zijn letterlijk Zijn woorden (2Tim.3:16 Statenvertaling:”Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot weerlegging, verbetering..”).
Dat betekent in de praktijk dat alleen het Woord van God de norm is voor de gemeente en ons leven; niet ons gevoel, onze ervaring of ons denken. Al het werk wat gedaan wordt in de gemeente moet geheel overeenkomstig de Heilige Schrift zijn.

 • delen share symbol

  2018-02 Durf te delen

  Durf te delen. (Door br. C.Schaafsma).Onder dit thema is de studie over evangelisatie dit seizoen gestart en bijna afgerond. Een subtitel zegt:
  Lees meer
 • olielamp (2)

  2017-01 Nieuwjaar 2017

  (door b.r D.Wolbers) Als u dit leest dan zijn kerst en oud en nieuw in zicht. Dagen die niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Juist in deze
  Lees meer
 • heart-768x480

  2016-02 Voortzetten

  (door br. Cor Schaafsma) Voortzetten…… ….Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten,……… (Filip. 1:6) Genoemde
  Lees meer
 • 905944__count-the-starry_p-366x366

  2016-01 Ere zij God

  (door br. Paul de Jong) Al meer dan 2000 jaar wordt er in kerken en samenkomsten gezongen; Ere zij God en vrede op aarde. Iedereen gelovig of
  Lees meer
 • sonja-langford-357-366x366

  2015-01 Kiest dan heden

  (door br. Dick Wolbers) Kiest dan heden wie gij dienen zult. (Joz. 24:15) Valt er wat te kiezen voor de gelovigen? Dat kunnen we ons afvragen.
  Lees meer
 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker