(door b.r D.Wolbers) Als u dit leest dan zijn kerst en oud en nieuw in zicht. Dagen die niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Juist in deze periode wordt de eenzaamheid bij velen gevoeld. De dagen zijn korter, de avonden langer en het weer nodigt niet altijd uit om naar buiten te gaan, wat voor velen vanwege lichamelijk beperkingen al niet mogelijk is.Terwijl dit geschreven wordt, zijn en worden er heftige discussies gevoerd in de media over de kleur van Piet en de goede bedoelingen van de Sint. Alles moet in onze samenleving op de helling. De voor en tegenstanders bevechten elkaar met woorden op leven en dood.Het al zo lang bestaande kinderfeest van 5 december (of je nu voor of tegen bent) moet een totaal ander karakter krijgen. Gevolg: De M.E. moest er aan te pas komen om de voor en tegenstanders uit elkaar te houden. Te bizar voor woorden.

Dit brengt ons op het volgende, en dat is kerst oftewel het kerstfeest. Hier wordt niet alleen over gediscussieerd buiten, maar ook binnen de kerk, of zo als u wilt, binnen onze evangelische wereld. Steeds meer stemmen gaan op dat het een heidens feest is waar een christen zich verre van moet houden. Het is echter niet een kerstboom, versiering of verlichting wat mensen beschadigt, maar de verkeerde gezindheid van het hart. (Matth. 15:19)

Het valt niet te ontkennen dat onze gezegende Heiland niet in deze periode van het jaar geboren is. Het valt ook niet te ontkennen dat de werkelijke betekenis van kerst steeds meer naar de achtergrond is geraakt. Decennia lang is de geboorte van de Here Jezus herdacht en heeft de diepere betekenis daarvan geklonken.De boodschap van redding en verlossing stond daarin centraal. Wereldwijd werd er stil gestaan bij de “Volmaakte Gift”  ooit aan de wereld gegeven waardoor velen zijn behouden.Gelovigen hebben zich tot op de dag van vandaag verblijdt over de komst van de Zaligmaker naar deze wereld met een hart vol dankbaarheid en aanbidding.

Veel is er door de jaren heen al verdwenen wat mensen zekerheid gaf. Door het langzaam loslaten van de Bijbelse normen en waarden in onze samenleving, dreigen er veel dingen verloren te gaan. De kansen die de christenheid krijgt om tijdens de kerst, Pasen, Goede vrijdag en Hemelvaartsdag de boodschap van het evangelie in zijn volle breedte te laten horen, wordt door het onderlinge gekrakeel van gelovigen over het legitieme van deze feesten geëlimineerd. Wat liggen er een kansen om juist tijdens deze feesten aan de wereld te laten weten wat belangrijk is.

Met de kerst hebben we de mogelijkheid om met de blijde boodschap binnen te komen bij mensen die zich alleen nog maar bezig houden met eten, drinken en uitgaan. Daarnaast mogen we ons inzetten voor hen die zich juist in deze periode van het jaar eenzaam en verlaten voelen  en deze doelgroep uitnodigen met ons het kerstfeest te vieren. Op deze wijze worden er handen en voeten gegeven aan onze roeping die als een opdracht uit de mond van de Here Jezus kwam: “Gij zult Mijn getuigen zijn!”

Over het aanwenden en inzetten van verschillende middelen bij de verkondiging van het Evangelie kan verschillend worden gedacht, maar mag nooit een belemmering zijn. Uiteraard moeten de middelen die worden ingezet verantwoord zijn. Een voorbeeld zien we bij Paulus, als hij te Athene is en zijn toehoorders staande bij het altaar van de onbekende God voor hield, dat de God die zij niet kenden door hem werd verkondigd. (Hand. 17:22-23) Op het eerste gezicht zou je hierbij denken aan een afgod wat in principe ook zo was. Paulus grijpt deze mogelijkheid aan om de aandacht te vestigen op de levende God en zijn toehoorders daarop te wijzen. Met kerst liggen er weer volop kansen om te wijzen op “Het Licht van de wereld” de Here Jezus.  In de volheid van de tijd zond God Zijn Zoon naar deze wereld om de verlorene te redden. (Gal 4:4) Daarvan mogen we spreken en getuigen in welk jaargetijde dan ook. Na de kerstdagen komen oud en nieuw in zicht. Op zich geen dagen die verschillen van andere dagen. Toch zijn het deze dagen van terug en vooruitzien, persoonlijk en gemeentelijk. Wat heeft het jaar 2016 ons gebracht en wat zal het jaar 2017 ons brengen?

De afgelopen week diende zich een nieuwe politieke partij aan onder de naam: “Nieuwe wegen.” Nieuwe wegen? Is het niet Gods Woord dat ons wijst op enige weg in deze onrustige en verwarde wereld?"Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel (Jer. 6:16) Israël maar ook wij worden door de Heere aangespoord om op de oude wegen te blijven. De enige onveranderlijke weg tot behoud is de Here Jezus. (Joh. 14:6)

Vele gebeden zullen er tijdens de jaarwisseling worden opgezonden. Mag ons gebed het gebed van Mozes zijn: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.” (Ex. 33:15) We mogen in vol vertrouwen het jaar 2017 tegemoet zien, in de wetenschap dat onze God en Vader van de Here Jezus Christus met ons mee gaat. Met en in Hem is onze reis en onze bestemming veilig gesteld. Br. Dick Wolbers.

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker