(door br. Paul de Jong) Al meer dan 2000 jaar wordt er in kerken en samenkomsten gezongen; Ere zij God en vrede op aarde. Iedereen gelovig of ongelovig zingen dit lied uit volle borst mee. De één uit volle overtuiging en de ander uit sentiment tijdens de kerstdagen. Bij de regels “vrede op aarde” zullen velen denken was het maar waar. Sinds de komst van onze Vredevorst zijn de oorlogen niet echt opgehouden. Het oorlogsgeweld en de dreiging van terrorisme neemt in alle hevigheid toe. En dat terwijl de bijbel volstaat met beloften van vrede.

De geboorte van de Here Jezus werd reeds voorzegd in Jesaja 9 vers 5 en 6. Men noemt Hem hier Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. De profeet spreekt zelfs over een eindeloze vrede. Toch heeft de V.N. nog niet bereikt om de zwaarden om te smeden tot ploegscharen en de tanks om te bouwen tot tractoren. Wanneer houden die vreselijke oorlogen en terrorisme toch eindelijk eens op? Wanneer wordt er toch eens recht gedaan aan die miljoenen mensen die op de vlucht zijn? Nu zijn het nog steeds de machthebbers, de rijken en geweldenaars die de aarde overheersen en leegroven. Wanneer komt het kerstfeest waarbij het vrede op aarde werkelijkheid is geworden?

Hoopvolle signalen.
Kerstfeest wordt ook wel eens het feest van de hoop genoemd. Het is het feest van de gekomen Verlosser de Here Jezus Christus. Maar toch ook het feest van de komende Verlosser, Christus Jezus. Zijn komst nu al ruim 2000 jaar geleden, heeft vrede met God gebracht voor ieder mens die Hem heeft aangenomen als Heer en Heiland. Zijn terugkeer zal vrede op aarde brengen. Er zijn op dit moment al vele signalen dat de wederkomst van Christus weleens erg dichtbij kan zijn. Gods Woord geeft heel wat aanwijzingen en voorzeggingen, die orde op zaken zullen brengen op aarde. Roerige tijden. Er zijn vele profetische signalen, die erop wijzen dat Christus komst als Vredevorst spoedig zou kunnen komen. Er staan honderden aanwijzingen in de bijbel die hierover spreken. De eerste gebeurtenis die staat te gebeuren is de opname van de gemeente zoals in de Thessalonicenzen brief beschreven staat. Eerst zullen de graven opengaan van hen die in Christus zijn gestorven opstaan en daarna zij die levend overgebleven zijn, het betreft hier dus de gelovigen van deze genadetijd. In een oogwenk zal dit gebeuren en wij zullen de Here tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Here zijn. Wat een geweldig vooruitzicht. Hem daar te zien in al Zijn heerlijkheid in een verheerlijkt lichaam. Een hoop die zeker is en vaststaat.

Profetieën over het herstel van Israël zullen tot in details uitkomen. Israël wandelt nu nog in ongeloof en vertrouwt nog op hun eigen wapenrusting. Maar ook dit zal veranderen wanneer zij in grote verdrukking, volgend na de opname van de gelovigen , hun Messias aan zullen nemen en het uit zullen roepen: gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Toch is het nu nog de tijd van genade. Hij die kwam als mens in alle vernedering als de lijdende Knecht des Heren. Veracht en bespot door mensen en een man van smarten vertrouwd met ziekte; lees Jesaja 53. Gestorven aan het kruis en ten derde dage weer opgestaan uit de dood en Hij leeft.

Het Licht wat schijnt in een duistere wereld en die wereld heeft Hem niet gekend, Joh 1 vers 5. Bijbelse profetieën vertellen ons over de komst van de Verlosser voor Israël en de volkeren. Hierin wordt ook voorzegd de strijd om Jeruzalem en de gebeurtenissen die voorafgaan aan Zijn 2e komst. Lees Zacharia 12 t/m 14. De oorlog om de `heilige stad` is al jaren gaande. Het gevecht om Jeruzalem de stad van de Komende Koning zal erg hoog oplopen. Maar als de nood het hoogst is voor het joodse volk zullen ze Hem aanroepen, maar wel door lijden heen en zal Hij terugkeren op de Olijfberg. Dan kan het echte kerstfeest beginnen. Hij zal Zijn volk verlossen. Pas dan zal Jeruzalem de stad van de Shalom zijn en zal de Vrede vanuit Jeruzalem over deze aarde komen. Het vrede op aarde zal in vervulling gaan. Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede zal dan werkelijkheid zijn geworden. Dan zal de Vredevorst vrede doen komen over deze aarde.

Het gaat in deze tijd allemaal razend snel. Het lijkt wel alsof God haast maakt met de komst van Zijn Zoon. De hele wereld zal worden geconfronteerd met de Koning van Israël en zijn volk. Een ieder die niet buigt voor deze Koning der Joden zal te gronde gaan. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Alles komt in een stroomversnelling ook in deze genadetijd. Kies dan nu wie u dienen zult. Neutraliteit is onmogelijk. Je bent voor of tegen Hem. En voor de gelovigen in deze tijd: maak keuzes in je leven, bepaal grenzen zoals God die in Zijn Woord heeft opgetekend. Leef dicht bij Hem, en laat Hij de autoriteit over uw leven zijn en u zult de vrede van en met God ervaren in uw hart. Maar ook onderling, we hebben elkaar nodig, bemoedig en vertroost elkaar en beleef het geloof ook met elkaar in de bijeenkomsten. We kunnen nu nog in alle vrijheid samenkomen maar hoe lang nog? Ik wens u allen een fijn kerstfeest toe en voor 2016 schijn als lichtende sterren in de wereld, het Woord des Levens vasthoudende en verblijd u ten allen tijde in de Here, altijd ziende op Hem. Br. Paul de Jong

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker