(door br. Dick Wolbers) Kiest dan heden wie gij dienen zult. (Joz. 24:15) Valt er wat te kiezen voor de gelovigen? Dat kunnen we ons afvragen. Nu, voor het volk Israël viel er veel te kiezen, en voor de gelovigen in onze tijd ook. Als er iets te kiezen valt, dan betekent het ook dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn. Israël maakte zich na de verlossing uit Egypte meerdere malen schuldig aan afgoderij.

Dit bestond niet alleen uit het dienen van vreemde goden, maar men aanbad o.a. ook voorwerpen. Denk daarbij aan de koperen slang, (2 Kon. 18:4) en het gouden kalf. (Ex. 32). Een aantal voorbeelden die betrekking hebben op deze tijd. Als eerste, de keuze om van het geld een afgod te maken. Geldgierigheid (geldzucht) is de wortel van alle kwaad. (1 Tim. 6:10). We zien om ons heen waar het toe kan leiden. We zijn terecht gekomen in een graaicultuur. Een onderzoeksrapport van Oxfam Novib laat het volgende zien: De rijkdom en armoede komt er vrij vertaald op neer dat de rijken der aarde die al zoveel hebben steeds meer willen. Het rapport wees uit dat het vermogen van de rijkste één procent van de wereldbevolking, nagenoeg gelijk is aan het vermogen van de overige 99 procent. De allerrijksten zagen het gezamenlijke vermogen stijgen van 44 procent in 2009 naar 48 procent in 2014. Als deze groeiende ongelijkheid geen halt wordt toegeroepen, zal dat aandeel in 2016 boven de vijftig procent uitkomen.

Het woord van God zegt daarover het volgende:

 • Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en zal u beslist niet verlaten. (Hebr. 13:5).
 • Ten tweede, het verzamelen, (hebben) van vele goederen. (Hebzucht) Dit is evenals ontucht, onreinheid, hartstocht, en kwade begeerte, afgoderij. (Kol. 3:5). Het heeft geestelijk al velen tot de rand van de afgrond gebracht. Denk aan de geschiedenis van de rijke jongeling. (Matth. 19:13-22)Het was een vrome jonge man, die de geboden op een voortreffelijke wijze onderhield. “Helaas” zijn hart was vol van de aardse goederen. Toen de Here Jezus hem opdracht gaf alles te verkopen en het te schenken aan de armen, ging hij bedroefd weg, want hij bezat vele goederen die zijn hart en leven beheersten. De bezittingen waren hem meer waard dan het eeuwige leven. Waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. (Matth 6:21).
 • Als derde, het besteden van de vrije tijd. De Bijbel roept ons op om te wandelen in de vreze van de Here zo lang we hier op aarde verblijven, (1 Petr. 1:17) en te wandelen in de werken die God heeft voorbereid. (Ef. 2:10) Onze wandel moet hemels gericht zijn. (Fil. 3:20) Het is voor vele gelovigen een valkuil geworden in deze tijd. Met verdriet moet je waarnemen dat de tijd die besteedt wordt aan de Here steeds meer af neemt.

Een groot deel van vutters en gepensioneerden (waar ik ook toe behoor) hebben de mogelijkheid om hun tijd te besteden aan reizen etc. Om een tijd van rust en even afstand te nemen van de hectiek in de wereld is goed. De Here Jezus spoort zijn discipelen ook aan om een weinig rust te nemen. (Matth. 6:31) De vraag is of e.e.a. nog wel in verhouding staat met de tijd die we vrijmaken voor de Here. Dit vraagt om keuzes. Het bezoeken van de samenkomsten staat onder druk, terwijl de Bijbel ons aanspoort dat wij de onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zo veel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebr. 10:25).

Nogmaals het overzicht verschenen in een eerder contactblad. In een week tellen we 7 dagen van 24 uur = 168 uur. Breng gemiddeld 7 a 8 uur = 56 uur, in mindering voor de nachtrust, dan blijft over 112 uur over. Een werkweek telt gemiddeld 36 uur; blijft over 76 uur. Trek daarvan af de tijd die we besteden aan eten en drinken, ruim genomen 3 uur per dag = 21 uur, dan rest er nog een totaal van 55 uur. Stel dat we daarvan in de week 1.30 uur beschikbaar stellen voor de samenkomst, 1.30 uur voor de bidstond en 2 uur voor de Bijbelstudies, dan hebben we ruim 49 uur per week tot onze beschikking voor een andere invulling oftewel 7 uur per dag.

In bovenstaand voorbeeld is aangegeven dat er wat valt te kiezen. “Kies dan heden wie gij dienen zult” staat er boven de aanhef van deze overdenking. Het leven bestaat uit keuzes. Iedere dag krijgen we daar mee te maken zowel in het maatschappelijk als het geestelijke leven. Kiezen we voor de samenkomst of voor de sport op zondag. Kiezen we om de bidstonden en de Bijbelstudies of vinden we de dingen die de wereld ons bieden belangrijker. We mogen door Gods genade gemeente zijn in een tijd waar velen afhaken van het geloof. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en uitdagingen ligt weer voor ons, om door middel van de samenkomsten, sing-ins, Bijbelstudies en seminars het kostbare evangelie bij de mensen te brengen. U en mijn bijdrage is daarin van wezenlijk belang. Er valt heel wat te kiezen. Ik sluit af met een bekend lied 166 uit de bundel van Joh. de Heer en daarvan het koor wat zegt: Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd (wordt) uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Br. Dick Wolbers

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker